Panasonic Lumix DMC-XS1 Review

August 27, 2013 | Matt Grayson |

Product Images

Panasonic Lumix DMC-XS1

Front of the Panasonic Lumix DMC-XS1

 
Panasonic Lumix DMC-XS1

Front of the Panasonic Lumix DMC-XS1

 
Panasonic Lumix DMC-XS1

Side of the Panasonic Lumix DMC-XS1

 
Panasonic Lumix DMC-XS1

Side of the Panasonic Lumix DMC-XS1

 
Panasonic Lumix DMC-XS1

Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1

 
Panasonic Lumix DMC-XS1

Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Image Displayed

 
Panasonic Lumix DMC-XS1

Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Main Menu

 
Panasonic Lumix DMC-XS1

Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Record Mode Menu

 
Panasonic Lumix DMC-XS1

Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Scene Mode Menu

 

Panasonic Lumix DMC-XS1

Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Record Menu

 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Motion Picture Menu
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Playback Menu
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Setup Menu
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Creative Retouch Menu
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Rear of the Panasonic Lumix DMC-XS1 / Creative Control Menu
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Top of the Panasonic Lumix DMC-XS1
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Bottom of the Panasonic Lumix DMC-XS1
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Side of the Panasonic Lumix DMC-XS1
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Side of the Panasonic Lumix DMC-XS1
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Front of the Panasonic Lumix DMC-XS1
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Memory Card Slot
 
Panasonic Lumix DMC-XS1
Battery Compartment